cock

cock
I
[kɔk] n աքաղաղ. ավ. օդաչուի նստատեղ. the cock bird արու թռչուն. live like fighting cocks անհոգ/ուրախ ապրել. cock of the wood մայրահավ, խլահավ. (ծորակ) water/stop cock ծորակ. hay cock դեզ. (հրացանի շնիկ) at full cock հրահանը լրիվ վեր քաշած
II
[kɔk] v քիթը ցցել, երևակայել. cock a gun շնիկը ձգել. cock one’s ears ականջները լարել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Cock — (k[o^]k), n. [AS. coc; of unknown origin, perh. in imitation of the cry of the cock. Cf. {Chicken}.] 1. The male of birds, particularly of gallinaceous or domestic fowls. [1913 Webster] 2. A vane in the shape of a cock; a weathercock. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock E.S.P. — Cock E.S.P. is a US American band based in Minneapolis, Minnesota. The group draws on the most extreme, subversive and absurdist elements of both popular and experimental Twentieth century music and performance art, creating abstract high energy… …   Wikipedia

 • Cock — ist der Familienname folgender Personen: André de Cock (1880–1964), belgischer Philatelist Edward Cock (1805–1892), britischer Chirurg Hendrik de Cock (1801–1842), reformierter Theologe Hieronymus Cock (1510–1570), niederländischer Verleger Jan… …   Deutsch Wikipedia

 • Cock — Cock, n. [It. cocca notch of an arrow.] 1. The notch of an arrow or crossbow. [1913 Webster] 2. The hammer in the lock of a firearm. [1913 Webster] {At cock}, {At full cock}, with the hammer raised and ready to fire; said of firearms, also,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cock´i|ly — cock|y1 «KOK ee», adjective, cock|i|er, cock|i|est. Informal. saucy and conceited; cocksure; arrogant: »That bully is a cocky little fellow. SYNONYM( …   Useful english dictionary

 • cock|y — cock|y1 «KOK ee», adjective, cock|i|er, cock|i|est. Informal. saucy and conceited; cocksure; arrogant: »That bully is a cocky little fellow. SYNONYM( …   Useful english dictionary

 • cock — ► NOUN 1) a male bird, especially of a domestic fowl. 2) vulgar slang a man s penis. 3) Brit. informal nonsense. 4) a firing lever in a gun which can be raised to be released by the trigger. 5) a stopcock. ► VERB 1) …   English terms dictionary

 • Cock — (k[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cocked} (k[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Cocking}.] [Cf. Gael. coc to cock.] 1. To set erect; to turn up. [1913 Webster] Our Lightfoot barks, and cocks his ears. Gay. [1913 Webster] Dick would cock his nose in scorn.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock — Cock, n. [Of. coque, F. coche, a small vessel, L. concha muscle shell, a vessel. See {Coach}, and cf. {Cog} a small boat.] A small boat. [1913 Webster] Yond tall anchoring bark [appears] Diminished to her cock; her cock, a buoy Almost too small… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock — Cock, n. The act of cocking; also, the turn so given; as, a cock of the eyes; to give a hat a saucy cock. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cock-up — n BrE spoken informal something that has been spoiled by someone s stupid mistake or by being done badly ▪ He s made a monumental cock up of his first assignment. cock up over ▪ There s been a cock up over the tickets for the football on Saturday …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”